Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-640 | Off Compulsory | 2015:05:08 18:57:47


Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Spot | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2015:05:08 18:58:29


Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Spot | 1/800sec | F/2.8 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-800 | Off Compulsory | 2015:05:08 19:00:05


Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2015:05:08 19:05:45


Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2015:05:08 19:06:02


Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Spot | 1/1250sec | F/2.8 | 0.00 EV | 300.0mm | ISO-1000 | Off Compulsory | 2015:05:08 19:21:06오랜만에 업로딩하네요.

사진을 안찍고 있지는 않은데..


후;;


장비병의 끝은 어딜까여.

요즘 또 오이만두가 땡기네여 -_-;

미친듯;


덧, 이게 핀교정 받기 전에 찍은 사진인데

리사이즈 해서 살린 사진도 있지만

소 뒷걸음질 치다가 칼핀으로 맞은 사진이

많네여.. 신기 -_-;


그 말은 바꿔말하면

원래는 핀이 안맞았다는거..죠? ㅠ이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
경상북도 영주시 가흥1동 | 영주시민운동장
도움말 Daum 지도

'행사 > 150508 경북도민체전' 카테고리의 다른 글

150508 경북도민체전  (1) 2015.05.09
Posted by lupin0306


티스토리 툴바